Tijdlijn

 • 1 november 2022

  het College van B & W van de Gemeente Voerendaal verleent Landgoed De Eikenhof de gevraagde omgevingsvergunning;

 • 10 oktober 2022

  initiatiefnemers Alex Bos en Fernando Ferreira maken bezwaar tegen het verlengen van de beslistermijn met nog eens maximaal zes weken;

 • 3 oktober 2022

  de Gemeente Voerendaal verlengt de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen met maximaal zes weken;

 • 30 september 2022

  na het intrekken van het bij de Raad van State ingestelde beroep wordt het bestemmingsplan De Eikenhof onherroepelijk (of zoals de Raad van State het zelf formuleert: “in rechte onaantastbaar”); het beroep wordt ingetrokken nadat wethouder Ruud Braun, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening & Vergunningen, heeft besloten het College van B & W voor te stellen tegemoet te komen aan verzoek van de initiatiefnemers Alex Bos en Fernando Ferreira met betrekking tot de tijdspanne waarin de (dag)bruiloften mogen worden gefaciliteerd;

 • 19 augustus 2022

  de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt opnieuw ingediend;

 • 14 juli 2022

  nadat de voormalige portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening & Vergunningen, wethouder Peter Thomas, tot driemaal nul op het rekest gaf, blijkt wethouder Ruud Braun, de na de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 aangetreden nieuwe portefeuillehouder, wel gevoelig voor de argumenten van initiatiefnemers Alex Bos en Fernando Ferreira om te mogen beginnen met het tijdelijk faciliteren van (dag)bruiloften nadat de benodigde vergunning zal zijn verleend en het verbouwen van de schuur gereed zal zijn, in plaats van onmiddellijk na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (in de regel zes weken na het vaststellen ervan door de gemeenteraad; in dit geval  5 augustus 2021; dat zou betekenen dat al meer dan de helft van het maximaal aantal van 200 bruiloften zouden komen te vervallen);

 • 5 juli 2022

  de Gemeente Voerendaal stelt de aanvraag voor de omgevingsvergunning buiten behandeling; als argument wordt gebruikt dat er gegevens ontbreken om de aanvraag te kunnen beoordelen (terwijl de Gemeente zelf niet op tijd de benodigde informatie verschaft waarmee de nog ontbrekende gegevens kunnen worden aangeleverd); de werkelijke reden is onderbezetting van en daarmee overbelasting van de betreffende afdeling;

 • 28 maart 2022

  de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen van zeven lodges, het verbouwen van de schuur tot multifunctionele ruimte(n), het plaatsen van een terrasoverkapping, het uitbreiden van het woonhuis; het wijzigen van de voorgevel van het woonhuis; het herbouwen van de bijkeuken; het realiseren van een werkplaats voor houtwerking; en het realiseren van een uitrit van de parkeerplaats op de openbare weg, wordt ingediend;

 • 10 juni 2021

  de raad van de Gemeente Voerendaal stelt het (nieuwe) bestemmingsplan De Eikenhof vast;

 • 15 januari 2021

  de al eerder overeengekomen privaatrechtelijke overeenkomst tussen de Gemeente Voerendaal (in de persoon van burgemeester Wil Houben) en de initiatiefnemers (in de persoon van eigenaar Alex Bos) wordt ondertekend;

 • 30 december 2020

  Hoeve De Eikenhof krijgt de status van NSw-landgoed toegekend: Landgoed De Eikenhof;

 • 25 december 2020

  het ontwerp van het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd;

 • 6 augustus 2020

  Frans Disse bereikt overeenstemming met RO-ambtenaar Martijn Mevis (Gemeente Voerendaal), Jelle Kromhout (rayonplanoloog Provincie Limburg) en Raoul Pinxt (landschapsarchitect Provincie Limburg) over de hoofdlijnen van het ontwerp van het bestemmingsplan;

 • 10 februari 2020

  de operatie dreigt vast te lopen als gevolg van onenigheid tussen de initiatiefnemers Alex Bos en Fernando Ferreira enerzijds en hun adviseurs en de betrokken RO-ambtenaar van de Gemeente Voerendaal anderzijds;

 • 21 januari 2020

  Frans Disse treedt aan projectleider / adviseur;

 • 7 november 2019

  het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd;

 • 16 januari 2019

  de omgevingsvergunning wordt onherroepelijk;

 • 4 december 2018

  de op 18 juli 2018 aangevraagde omgevingsvergunning wordt verleend;

 • 1 november 2018

  het College van B&W van de Gemeente Voerendaal besluit: a) medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning met betrekking tot vestiging van vier B&B-kamers (8 personen) in de bedrijfswoning  Mingersborg 28A te Voerendaal; b) in te stemmen met het eindplan ten behoeve van landgoedvorming en initiatiefnemer de mogelijkheid te geven op basis van dat plan een (concept) bestemmingsplan uit te werken; c) de principebereidheid uit te spreken om voor twee lodges te plaatsen op de huiskavel, binnen de kaders van het eindplan en ná oplevering van het op te stellen bestemmingsplan, een tijdelijke vergunning af te geven voor de duur van maximaal twee jaar; en d) In het kader van vergunningverlening voor het Eindplan een Bibob-toets uitvoeren;

 • 11 oktober 2018

  de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt zes weken ter inzage gelegd;

 • 18 juli 2018

  de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het woonhuis tot b&b-accommodatie en het veranderen van het aanzicht van de schuur wordt ingediend.